The 5-Second Trick For ХАСКОВОМитническият манифест трябва да бъде подаден незабавно след представяне на стоките пред митническите органи.

вносните сборове за тези стоки са възстановени или опростени:

пряко, когато представителят действа от името на и за сметка на друго лице, или

в случая на стоки, допуснати за свободно обращение с намалени или нулеви ставки на вносните сборове поради употребата им за специфични цели, тези стоки престават да бъдат под митнически надзор;

прилагането на мерки, различни от тарифните мерки, установени от общностни разпоредби в специфични области в рамките на търговията със стоки;

Подарък за юбилей – всеки юбилей трябва да отпразнува подобаващо. С бутилка златно шампанско ще направите празника още по-тържествен и интересен.

Прилагането на всеки митнически икономически режим се допуска, при условие че има разрешение, издадено от митническите органи.

необщностни стоки, които не се облагат с вносни сборове и не подлежат на мерките на търговската политика;

При режим активно усъвършенстване по системата с отложено плащане компенсаторните продукти може да се освободят от износни сборове, които се събират за идентични продукти, получени от общностни стоки вместо от вносни стоки.

се отнася както за пратки със стоки, които трябва да се разтоварят на митническата територия на Общността, така и за пратки със стоки, предназначени за разтоварване в трета страна или;

Подарък за сватба – ако искате вашия подарък да се различава от множеството тостери и кафе машини, които се подаряват от всички, ако искате вие да блеснете с уникален подарък, то златното шампанско е много подходящ избор.

се извършва между две точки в границите на Общността през територията на трета страна;

Когато елементи за определяне на митническата стойност на дадена стока са изразени във валута, различна от тази на държавата-членка, където се извършва остойностяването, обменният курс, който трябва да се прилага, е публикуваният от компетентните органи на съответната държава-членка.

За check here да сме все по близо до вас, ние присъстваме и в социалните мрежи. Не се колебайте да ни последвате в това пространство на интерактивен диалог.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “The 5-Second Trick For ХАСКОВО”

Leave a Reply

Gravatar